ارائه گزارش توسط مدیریت همکاری‌های علمی بین المللی دانشگاه در نشست مجازی برگزار شده توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در خصوص مراجع ملی

نخستین نشست از سلسله نشست‌های مجازی برنامه‌ریزی شده توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در تعامل با مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحت عنوان «ارائه گزارشی از وضع موجود با تکیه بر یافته‌های پیشین، با محوریت بررسی چالش‌های حوزه سیاست‌گذاری و ارائه راهکارهای سیاستی»، روز دوشنبه 9 تیرماه 1399 برگزار شد.در این نشست که با حضور دکتر وحید احمدی، مشاور وزیر و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر عطاالله کوهیان، معاون همکاری­های علمی و سازمان­های تخصصی وزارت عتف و نمایندگان مراجع ملی با هدف بررسی چالش‌ها در سه حوزه سیاست‌گذاری، تعاملات با سایر نهاد‌های ذینفع ملی و حوزه عملیاتی در راستای دستیابی به الگوی مناسب تعاملات علمی بین‌المللی برگزار گردید، دکتر کریمیان، مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی (به عنوان مرجع ملی همکاری علمی با کشور‌های روسیه و قزاقستان)، به ارائه گزارشی در خصوص فعالیت‌های صورت گرفته توسط این دانشگاه به عنوان مسئول مرجع ملی همکاری علمی با کشور‌های روسیه و قزاقستان پرداخت و چالش‌ها و پیشنهادات در این حوزه را ارائه نمود. شایان ذکر است علاوه بر دانشگاه شهید بهشتی، نمایندگان دانشگاه‌های فردوسی مشهد به عنوان مرجع ملی همکاری علمی با کشور هندوستان و یزد به عنوان مرجع ملی همکاری علمی با کشور مجارستان گزارشی ارائه نمودند.