دانشگاه علامه طباطبایی – نصب سردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی در دانشگاه ختاگوروف روسیه و نصب سردیس ختاگوروف شاعر آسی ( از زبان های ایرانی شاخه شرقی) در دانشگاه علامه طباطبایی

پیرو مذاکرات به عمل آمده از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو با مسئولین اوستیایی، مقرر شده است سردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر حماسه سرای ایرانی در محوطه ورودی دانشگاه ختاگوروف در شهر ولادی قفقاز ( مرکز اوستیای شمالی) و سردیس کستا ختاگوروف (1906-1859) ادیب و شاعر ملی اوستیایی و بنیانگذار ادبیات آسی ( از زبان های ایرانی شاخه شرقی) در محوطه دانشگاه علامه طباطبایی نصب گردند.

بدین منظور دانشگاه علامه طباطبایی موافقت و آمادگی خود را برای این موضوع اعلام کرده و پیشنهاد نموده است که رونمایی از سردیس ها، همزمان با برگزاری برنامه های مشترک پیش بینی شده در پاییز 98، در ایران و روسیه و با حضور مسئولین ذی ربط انجام پذیرد.